Yasmen Mediterranean Restaurant

138, Churchfield Road, Acton, W3 6BS

Yasmen Mediterranean Restaurant

Food/Drink & Hospitality

Mediterranean restaurant in Acton

Details

138, Churchfield Road, Acton, W3 6BS

020 3774 4389

Opening hours

Monday 07:00 – 23:00
Tuesday – 07:00 – 23:00
Wednesday – 07:00 – 23:00
Thursday 07:00 – 23:00
Friday – 07:00 – 23:00
Saturday – 07:00 – 23:00
Sunday – 07:00 – 23:00

Links